THÔNG BÁO
Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022
(01/04/2022 09:26)
Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 169/QĐ-ĐHKH ngày 10/3/2022, đến tại Phòng ĐTĐH&CTSV gặp Cô Hoàng Thị Hằng để nhận bằng tốt nghiệp. Khi đi mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh.
Các thông báo khác: