THÔNG BÁO
Khai báo thông tin đối với các sinh viên đang, đã từng nhiễm Covid-19
(01/04/2022 14:09)
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Đại học Huế, Hiệu trưởng yêu cầu những sinh viên đang, đã từng nhiễm Covid-19 khai báo theo các nội dung

Link khai báo: TẠI ĐÂY

Các thông báo khác: