THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức đào tạo học kỳ 3 (hè), năm học 2021-2022
(28/04/2022 16:30)
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo cho các đơn vị, sinh viên biết và thực hiện những nội dung liên quan đến kế hoạch giảng dạy - học tập trong học kỳ 3 theo thông báo đính kèm:

          1. Nguyên tắc tổ chức:  Học kỳ 3 được tổ chức theo Quy chế học vụ gồm 5 tuần thực học và 1 tuần thi kết thúc học phần cho sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm hoặc học vượt.

          2. Quy trình tổ chức:

- Sinh viên làm đơn đề nghị mở lớp học phần (theo mẫu), nộp tại Khoa quản lý học phần từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/05/2022.

- Trưởng Khoa căn cứ vào nhu cầu học tập của sinh viên và đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy để xây dựng kế hoạch giảng dạy các học phần của học kỳ 3 (theo mẫu), trình Hiệu trưởng phê duyệt (qua Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên), hạn cuối ngày 17/05/2022.

3. Mức thu học phí: Thực hiện theo Thông báo số 320/TB-ĐHKH ngày 19/04/2022 của Hiệu trưởng về mức thu học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:

- Lớp học phần từ 20 sinh viên trở lên: Mức đóng học phí là: 320.000 đồng/1 tín chỉ đối với sinh viên nhóm ngành Khoa học Xã hội và 385.000 đồng/1 tín chỉ đối với sinh viên nhóm ngành Khoa học Tự nhiên;

- Lớp học phần dưới 20 sinh viên: Mức đóng học phí cho 1 tín chỉ của lớp học phần được thu theo thỏa thuận giữa Nhà trường và sinh viên để đảm bảo thu bù chi theo công thức tính như sau:

Mức đóng

 học phí/tín chỉ

=

Mức đóng học phí bình quân 320.000 đồng  x 20 sinh viên

Tổng số sinh viên của lớp học phần

 

- Sinh viên đóng học phí từ ngày 09/07/2022 đến 01/08/2022 vào tài khoản của Nhà trường thông qua website Thông tin đào tạo đại học.

      Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: