THÔNG BÁO
Thông báo cập nhật LÝ LỊCH CÁ NHÂN của sinh viên
(26/04/2022 17:28)
Để có dữ liệu của người học, Nhà trường yêu cầu sinh viên đang theo học tiến hành cập nhật LÝ LỊCH CÁ NHÂN trên Trang Thông tin đào tạo đại học trước ngày 06/05/2022

Sinh viên đăng nhập vào Trang Sinh viên/Lý lịch cá nhân để cập nhật đầy đủ các thông tin liên quan.

Đây là cơ sở dữ liệu để thực hiện việc quản lý người học, xét các chế độ chính sách, học bổng, quản lý thông tin nội, ngoại trú,...

Trường hợp không khai báo đầy đủ thông tin cá nhân, sinh viên sẽ bị trừ điểm rèn luyện trong học kỳ II năm học 2021-2022.

Các thông báo khác: