THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2022
(27/04/2022 16:12)
Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2022 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây (xem chi tiết tại nội dung đính kèm)
Các thông báo khác: