THÔNG BÁO
Thông báo về việc thay đổi kế hoạch đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông K45
(13/04/2022 14:07)
Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-ĐĐT&CNVL của Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu về việc thay đổi kế hoạch đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn không, Khóa 45 như sau:

Lớp học phần Thiết kế mạch in, mã học phần DTV2012 được chuyển sang kế hoạch đào tạo của năm học 2022-2023.

 

 

Các thông báo khác: