THÔNG BÁO
Thông báo v/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức đào tạo trực tiếp tại Nhà trường
(02/03/2022 15:41)
Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tham gia giảng dạy và học tập tại trường.
Các thông báo khác: