THÔNG BÁO
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022
(10/03/2022 09:01)
Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 cho 65 (sáu mươi lăm) sinh viên (có danh sách kèm theo).
Các thông báo khác: