THÔNG BÁO
Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3, năm học 2021-2022
(27/05/2022 15:27)
Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên toàn trường được biết Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3, năm học 2021-2022, nội dung đính kèm theo link đính kèm bên dưới:

 

          1. Nguyên tắc tổ chức:  Học kỳ 3 được tổ chức theo Quy chế học vụ gồm 5 tuần thực học và 1 tuần thi kết thúc học phần cho sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm hoặc học vượt.

2. Mức thu học phí: Thực hiện theo Thông báo số 320/TB-ĐHKH ngày 19/04/2022 của Hiệu trưởng về mức thu học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:

- Lớp học phần từ 20 sinh viên trở lên: Mức đóng học phí là: 320.000 đồng/1 tín chỉ đối với sinh viên nhóm ngành Khoa học Xã hội và 385.000 đồng/1 tín chỉ đối với sinh viên nhóm ngành Khoa học Tự nhiên;

- Lớp học phần dưới 20 sinh viên: Mức đóng học phí cho 1 tín chỉ của lớp học phần được thu theo thỏa thuận giữa Nhà trường và sinh viên để đảm bảo thu bù chi theo công thức tính như sau:

Mức đóng

 học phí/tín chỉ

=

Mức đóng học phí bình quân 320.000 đồng  x 20 sinh viên

Tổng số sinh viên của lớp học phần

 

Sinh viên đóng học phí từ ngày 09/07/2022 đến 01/08/2022 vào tài khoản của Nhà trường thông qua website Thông tin đào tạo đại học.

TB_360_ĐHKH

           Kế hoạch đào tạo học kỳ 3, năm học 2021-2022

           Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3, năm học 2021-2022

 

Các thông báo khác: