THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2021-2022
(01/06/2022 07:57)
Trung tâm GDQP&AN-Đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN cụ thể theo thông báo đính kèm bên dưới:

1. Đối tượng đăng ký học: tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng chưa hoàn thành chương trình GDQPAN.

2. Thời gian đăng ký: từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (trong giờ hành chính).

3. Thời gian học: 

- Từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022 (đối với sinh viên học các học phần lẻ 1,2,3,4).

- Từ ngày 04 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 (đối với sinh viên học cả chương trình).

4. Địa điểm đăng ký và nộp học phí: (cụ thể theo thông báo)

5. Địa điểm học: Trung tâm GDQP&AN-Đại học Huế, Địa chỉ 161 Nguyễn Khoa Văn-Phường Phú Bài-TX Hương Thủy-TT Huế

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: