THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023
(15/06/2022 09:11)
Ngày 14/06/2022 Phòng ĐTĐHCTSV đã công bố nhầm Kế hoạch đào tạo dự kiến của học kỳ 1, năm học 2022-2023 nên một số sinh viên đã đăng ký học phần. Nay Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến toàn thể sinh viên biết việc đăng ký học phần chính thức theo biểu đồ Kế hoạch đào tạo được công bố trong sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2022-2023.
Các thông báo khác: