THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký các lớp học phần thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm học kỳ 1, năm học 2022-2023
(16/06/2022 08:56)
Căn cứ Tờ trình số 39/TTr-CNTT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Khoa Công nghệ thông tin về việc Xây dựng kế hoạch đào tạo các lớp học phần thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm, Nhà trường thông báo đến sinh viên Khoa Công nghệ thông tin danh sách các lớp học phần dành riêng cho ngành Kỹ thuật phần mềm. Các lớp học phần này được tổ chức đào tạo theo cơ chế đặc thù và chỉ dành riêng cho ngành Kỹ thuật phần mềm. Sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm không được đăng ký vào học các lớp học phần có cùng mã học phần của các ngành khác và ngược lại. Nhà trường sẽ tiến hành huỷ đăng ký đối với những sinh viên không thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm những nhóm lớp học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023. Thông tin cụ thể được đính kèm theo thông báo bên dưới

TT

Mã học phần

Tên học phần

Khoá 43-Ngành Kỹ thuật phần mềm

1

TIN4133

Quản trị dự án phần mềm-Nhóm 1

2

TIN4183

Kiểm định phần mềm-Nhóm 1

3

TIN4503

Đồ án công nghệ phần mềm-Nhóm 1

4

TIN4603

Phần mềm mã nguồn mở-Nhóm 1

5

TIN4353

Hệ cơ sở dữ liệu phân tán-Nhóm 1

6

TIN4403

Lập trình ứng dụng cho các thiết bị di động-Nhóm 1

7

TIN4423

Web ngữ nghĩa-Nhóm 1

8

TIN4493

Lập trình Web-Nhóm 1

9

TIN4583

XML và ứng dụng-Nhóm 1

Khoá 44-Ngành Kỹ thuật phần mềm

1

TIN3113

Nhập môn trí tuệ nhân tạo-Nhóm 1

2

TIN3133

Đồ họa máy tính-Nhóm 1

3

TIN4013

Java nâng cao-Nhóm 1

4

TIN4122

Ngôn ngữ mô hình hòa UML-Nhóm 1

Khoá 45-Ngành Kỹ thuật phần mềm

1

TIN3023

Toán học rời rạc-Nhóm 1

2

TIN3042

Nguyên lý hệ điều hành-Nhóm 1

3

TIN3073

Lập trình hướng đối tượng-Nhóm 1

4

TIN3073

Lập trình hướng đối tượng-Nhóm 2

5

TIN3123

Mạng máy tính-Nhóm 1

6

TIN3123

Mạng máy tính-Nhóm 2

Khoá 46-Ngành Kỹ thuật phần mềm

1

TIN1093

Nhập môn lập trình-Nhóm 1

2

TIN1093

Nhập môn lập trình-Nhóm 2

3

TIN2013

Kiến trúc máy tính-Nhóm 1

4

TIN3032

Nhập môn cơ sở dữ liệu-Nhóm 1

Nội dung chi tiết

 
Các thông báo khác: