THÔNG BÁO
Quyêt định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2022
(20/06/2022 16:23)
Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2022 cho 18 (mười tám) sinh viên (có danh sách kèm theo).
Các thông báo khác: