THÔNG BÁO
Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký học phần, học kỳ 3, năm học 2021-2022
(13/06/2022 10:30)
Hiện nay, Phòng ĐTĐH và CTSV đã xét duyệt đăng ký học phần của sinh viên. Phòng ĐTĐHCTSV đã gia hạn thời gian đăng ký của một số lớp học phần (chưa đạt mức đăng ký tối đa) đến hết ngày 16/06/2022. Đề nghị các bạn sinh viên lưu ý để tiếp tục đăng ký trực tuyến.
Các thông báo khác: