THÔNG BÁO
Thông báo kết quả rà soát điều kiện xét tốt nghiệp đại học hệ Chính quy, đợt 2 năm 2022
(30/05/2022 16:57)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa, sinh viên chính khóa 42 (hệ 4 năm), khóa 41 (hệ 5 năm) và sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp sớm hoặc muộn biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp và điểm rèn luyện. Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm. Danh sách sinh viên các ngành sẽ được liên tục cập nhật sau khi việc rà soát được hoàn thành.

Kính gửi:         - Trưởng các đơn vị;
                        - Các lớp sinh viên.

 

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa và sinh viên biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ điều kiện GDTC, GDQP, Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Ngoại ngữ không chuyên, bằng Tốt nghiệp THPT và điểm rèn luyện như sau:

STT

Ngành học/Chuyên ngành

Ngày xét

Kết quả

Ghi chú

1

Toán học

 

Tải file

 

2

Công nghệ thông tin

06/06/2022 

Tải file

 

3

Vật lý học

 9/6/2022

Tải file

 

4

Kiến trúc

08/06/2022 

Tải file

 

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 08/06/2022

Tải file

 

6

Toán ứng dụng

 

Tải file

 

7

Hóa học

 06/06/2022

Tải file

 

8

Địa chất học

 

Tải file

 

9

Kỹ thuật địa chất

 

Tải file

 

10

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

 

Tải file

 

11

Sinh học

 

Tải file

 

12

Địa lý tự nhiên

 

Tải file

 

13

Khoa học môi trường

 06/06/2022

Tải file

 

14

Công nghệ sinh học

 

Tải file

 

15

Văn học

09/06/2022 

Tải file

 

16

Lịch sử

 08/06/2022

Tải file

 

17

Triết học

09/06/2022 

Tải file

 

18

Hán Nôm

 09/06/2022

Tải file

 

19

Báo chí

 08/06/2022

Tải file

 

20

Công tác xã hội

 08/06/2022

Tải file

 

21

Xã hội học

08/06/2022 

Tải file

 

22

Ngôn ngữ học

 09/06/2022

Tải file

 

23

Đông phương học

 08/06/2022

Tải file

 

24

Quản lý tài nguyênmôi trường

08/06/2022 

Tải file

 

 

Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp và phản hồi những sai sót (nếu có) cho Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên để xem xét điều chỉnh hạn cuối ngày 05/6/2022.

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 5 năm 2022

TL. HIỆUTRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐTĐH VÀ CTSV

Các thông báo khác: