THÔNG BÁO
Thông báo v/v Thời khóa biểu tạm thời và Danh sách lớp học phần bị huỷ, học kỳ 3, năm học 2021-2022
(17/06/2022 16:43)
Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên biết Thời khoá biểu tạm thời và các lớp học phần bị hủy, đề nghị Giảng viên và sinh viên lưu ý để thực hiện. Thời khoá biểu này tạm thời chưa được công bố chính thức trong hệ thống để sinh viên có thể tiếp tục đăng ký trực tuyến đối với các lớp học phần chưa đạt mức sinh viên tối đa.
Các thông báo khác: