THÔNG BÁO
Thông báo Kế hoạch tổ chức Đối thoại sinh viên cấp Khoa năm học 2022-2023
(15/02/2023 09:58)
Căn cứ Kế hoạch công tác năm học, Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Đối thoại sinh viên cấp Khoa năm học 2022-2023 như sau (Xem chi tiết tại Nội dung đính kèm)
Các thông báo khác: