THÔNG BÁO
Thông báo Kết quả rà soát điều kiện xét tốt nghiệp hệ chính quy, đợt 1 năm2023
(22/02/2023 11:07)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa và sinh viên biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp và điểm rèn luyện. Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm.

Kính gửi:         - Trưởng các đơn vị;
                        - Các lớp sinh viên.

 

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa và sinh viên biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ điều kiện GDTC, GDQP, Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Ngoại ngữ không chuyên, bằng Tốt nghiệp THPT và điểm rèn luyện như sau:

 

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp: Xem danh sách tại đây.

2. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp: Xem danh sách tại đây.

Ghi chú: Danh sách cập nhật đến ngày 22/02/2023.

Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp và phản hồi những sai sót (nếu có) cho Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên để xem xét điều chỉnh hạn cuối ngày 24/02/2023.

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2023

TL. HIỆUTRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐTĐH CTSV

Các thông báo khác: