THÔNG BÁO
Kế hoạch Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" giữa khóa, cuối khóa (đợt 2), năm học 2022-2023 (dành cho K42, K43, K44)
(20/02/2023 09:17)
Căn cứ Kế hoạch năm học 2022-2023, Trường Đại học Khoa học xây dựng Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" giữa khóa, cuối khóa, năm 2022-2023 theo Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới

1. Nhóm 1:

- Đối tượng: Sinh viên K44

- Thời gian: Buổi sáng, ngày 26/02/2023 (Chủ nhật), từ 7h45

2. Nhóm 2:

- Đối tượng: Sinh viên K43, K42

- Thời gian: Buổi chiều, ngày 26/02/2023 (Chủ nhật), từ 13h45

3. Địa điểm sinh hoạt: Hội trường tầng 3, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: