THÔNG BÁO
Thông báo về việc nhận thẻ ATM và đăng ký đồng phục thể dục
(06/02/2023 16:50)
Nhà trường thông báo đến sinh viên được biết về việc nhận thẻ ATM và đăng ký đồng phục thể dục như sau:

1. Sinh viên Khóa 46 chưa nhận thẻ ATM đợt 2 đến tại Phòng ĐTĐH và CTSV (gặp cô Bạch Liên) để nhận.

2. Sinh viên Khóa 45 chưa đăng ký mua đồng phục thể dục đến tại Phòng ĐTĐH và CTSV (gặp cô Bạch Liên) để đăng ký.

 

Các thông báo khác: