THÔNG BÁO
Thông báo số 81/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ chi phí học tập tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2023 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo
(03/02/2023 15:11)
Nhà trường thông báo đến toàn sinh viên Thông báo số 81/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ chi phí học tập tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2023 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: