THÔNG BÁO
Thông báo số 79/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc triển khai chính sách đối với người khuyết tật hộ nghèo/cận nghèo năm 2023
(03/02/2023 14:49)
Nhà trường thông báo đến sinh viên Thông báo số 79/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc triển khai chính sách đối với người khuyết tật hộ nghèo/cận nghèo năm 2023. Chi tiết
Các thông báo khác: