THÔNG BÁO
Thông báo về việc điều chỉnh phân công giảng dạy 02 lớp học phần thuộc Khoa Công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2022-2023
(05/01/2023 15:58)
Căn cứ Tờ trình số 148/TTr-CNTT ngày 30/12/2022 của Khoa Công nghệ thông tin về việc điều chỉnh phân công giảng dạy 02 lớp học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến sinh viên Khoa Công nghệ thông tin một số điều chỉnh như sau:

STT

Thông tin phân công cũ

Thông tin phân công mới

1

Lớp XML và ứng dụng – Nhóm 1

Giảng viên Hoàng Quang

Thời khoá biểu

   Thứ 2 [5-8, B305 - Lab 2]

   Thứ 5 [5-8, B305 - Lab 2]

Lớp XML và úng dụng – Nhóm 1

Giảng viên Nguyễn Dũng

Thời khoá biểu

   Thứ 2 [5-8, B305 - Lab 2]

   Thứ 5 [9-12, B305 - Lab 2]

2

Lớp Java cơ bản – Nhóm 9

Giảng viên Nguyễn Dũng

Thời khoá biểu:

   Thứ 2 [1-4, B303 - Lab 4]

Lớp Java cơ bản – Nhóm 9

Giảng viên Nguyễn Văn Trung

Thời khoá biểu:

   Thứ 2 [1-4, B303 - Lab 4]

Các thông báo khác: