THÔNG BÁO
Thời khóa biểu tạm thời Danh sách lớp học phần hủy lần 1, học kỳ 2, năm học 2022-2023
(26/12/2022 14:25)
Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên biết Thời khoá biểu tạm thời và các lớp học phần bị hủy lần 1, học kỳ 2, năm học 2022-2023 theo các link đính kèm bên dưới:
Các thông báo khác: