THÔNG BÁO
Thông báo số 26/ĐHH-VP ngày 11/01/2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19
(12/01/2023 08:14)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Thông báo số 26/ĐHH-VP ngày 11/01/2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19. Chi tiết ở file đính kèm
Các thông báo khác: