THÔNG BÁO
Thông báo về việc mở rộng một số nhóm học phần Kỹ nghệ phần mềm - mã học phần TIN3043 đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin
(02/02/2023 09:32)
Dựa trên thực tế số lượng sinh viên ngành Công nghệ thông tin đăng ký học phần Kỹ nghệ phần mềm - mã học phần TIN3043, Nhà trường tiến hành mở rộng nhóm để sinh viên đăng ký bổ sung vào các nhóm 1, 2, 3, 4.

Vậy, Nhà trường thông báo đến sinh viên được biết để chủ động đăng ký trễ hạn vào các nhóm này.

Các thông báo khác: