THÔNG BÁO
Thông báo số 82/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc nộp bổ sung hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2023
(03/02/2023 15:16)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Thông báo số 82/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc nộp bổ sung hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2023. Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: