THÔNG BÁO
Thông báo số 80/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc bổ sung hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 của đối tượng dân tộc ít người, tàn tật và các đối tượng miễn, giảm, trợ cấp xã hội khác
(03/02/2023 15:04)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Thông báo số 80/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc bổ sung hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 của đối tượng dân tộc ít người, tàn tật và các đối tượng miễn, giảm, trợ cấp xã hội khác. Chi tiết xem ở file đính kèm.
Các thông báo khác: