THÔNG BÁO
Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần (lần 5) học kỳ 2, năm học 2022-2023
(03/02/2023 08:41)
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 41 trở về trước được học lại các học phần theo đúng kế hoạch đào tạo, căn cứ đề nghị của Khoa quản lý chuyên môn, Nhà trường thông báo cho các đơn vị cho sinh viên biết việc mở lớp học phần bổ sung trong học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau:

1.  Tên học phần: Kiến trúc máy tính, mã học phần TIN2013

          2. Học phí: Tính theo quy định mức thu học phí lớp riêng năm học 2022-2023

          3. Sinh viên đăng ký học phần qua mạng Internet tại trang Web: http://ums.husc.edu.vn/ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/02/2023.

             Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: