THÔNG BÁO
Quyết định số 1245/QĐ-ĐHKH ngày 28/12/2022 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023
(30/12/2022 14:03)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Quyết định số 1245/QĐ-ĐHKH ngày 28/12/2022 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023. Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: