THÔNG BÁO
{KHẨN} Thông báo danh sách dự kiến cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023 (có điều chỉnh)
(27/12/2022 18:50)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên gửi đến sinh viên danh sách dự kiên cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023 (có điều chỉnh), sinh viên tham kiểm tra và phản hồi cho Nhà trường trước ngày 29/12/2022

DANH SÁCH

Sinh viên phản hồi qua email: uesa@husc.edu.vn

Hoặc điện thoại: 0944455136

Các thông báo khác: