THÔNG BÁO
Quyết định số 1201/QĐ-ĐHKH ngày 19/12/2022 về việc cấp kinh phí trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
(21/12/2022 15:58)
Nhà trường thông báo đến sinh viên Quyết định số 1201/QĐ-ĐHKH ngày 19/12/2022 về việc cấp kinh phí trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2022. Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: