THÔNG BÁO
Quyết định số 1208/QĐ-ĐHKH về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo tháng 9,10,11,12 năm 2022
(21/12/2022 15:45)
Nhà trường thông báo đến sinh viên Quyết định số 1208/QĐ-ĐHKH về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo tháng 9,10,11,12 năm 2022. Chi tiết xem file đính kèm
Các thông báo khác: