THÔNG BÁO
Quyết định số 1164/QĐ-ĐHKH ngày 12/12/2022 về việc cấp kinh phí miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy.
(21/12/2022 15:54)
Nhà trường thông báo đến sinh viên Quyết định số 1164/QĐ-ĐHKH ngày 12/12/2022 về việc cấp kinh phí miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy.. Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: