THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên K46 dự kiến cấp học bổng theo Đề án tuyển sinh năm 2022
(02/03/2023 09:15)
Sinh viên K46 điểm tuyển sinh từ 23,00đ (chưa cộng điểm ưu tiên và nhân hệ số) kiểm tra thông tin theo file đính kèm.

Sinh viên phản hồi qua emaiL: uesa@husc.edu.vn (nếu có) trước 17h00 ngày 08/3/2023.

DANH SÁCH

Các thông báo khác: