THÔNG BÁO
Quyết định sô 256/QĐ-ĐHKH ngày 14/03/2023 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ học phí cho sinh viên theo chính sách ưu tiên tuyển sinh năm 2022
(24/03/2023 09:31)
Nhà trường thông báo đến sinh viên năm thứ nhất K46 Quyết định hỗ trợ học phí cho sinh viên theo chính sách ưu tiên tuyển sinh năm 2022, Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: