THÔNG BÁO
Thông báo về việc tra điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023
(13/04/2023 10:45)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tra điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 (phản hồi trước ngày 19/04/2023). Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: