THÔNG BÁO
Thông báo Danh sách được chọn tham gia hỗ trợ giải chạy Marathon Huế năm 2023
(31/03/2023 15:14)
Nhà Trường thông báo đến sinh viên Danh sách được chọn tham gia hỗ trợ giải chạy Marathon Huế năm 2023. Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: