THÔNG BÁO
Thông báo về việc học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2022-2023
(14/03/2023 15:25)
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2022-2023 của sinh viên Khóa 45 theo nội dung chi tiết đính kèm bên dưới.

1. Thời gian học tập: Từ ngày 10/04/2023 đến ngày 14/05/2023

2. Địa điểm học tập:

- Sinh viên học tập và sinh hoạt tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế. Địa chỉ: 161 Nguyễn Khoa Văn, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

- Sinh viên tập trung vào lúc 7 giờ 00 vào ngày đầu tiên của đợt học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh để làm thủ tục nhập học.

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: