THÔNG BÁO
Thông báo số 37/GDQPAN-HCTCKT ngày 29/3/2023 của Trung Tâm Giáo dục quốc phòng về việc nộp học phí
(06/04/2023 08:38)
Trung Tâm Giáo dục quốc phòng thông báo đến sinh viên khoá 45 về việc nộp học phí môn học Giáo dục quốc phòng an ninh. Chi tiết xem ở file đính kèm.
Các thông báo khác: