THÔNG BÁO
Thông báo về việc nghỉ dạy và học các lớp học phần tối 08/04/2023 (Thứ Bảy)
(05/04/2023 14:42)
Thực hiện Kế hoạch số 374/KH-ĐHKH ngày 03/04/2023 của Hiệu trưởng về việc phối hợp tổ chức Chương trình Yamaha Campus Tour năm 2023, Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết như sau:

-  Giảng viên và sinh viên được nghỉ dạy và học trực tiếp tại trường tối ngày 08/04/2023 (thứ Bảy).

-  Giảng viên và sinh viên chủ động thống nhất lịch dạy-học bù: có thể tổ chức giảng daỵ trực tuyến vào ngay tối ngày 08/04/2023 (thứ Bảy) để đảm bảo Kế hoạch đào tạo, đặc biệt là các lớp học phần thuộc chính khoá 45 (đi học quân sự từ ngày 10/04/2023)

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên chịu trách nhiệm cắt lịch trên hệ thống quản lý đào tạo đại học, giảng viên chủ động thống nhất với sinh viên để đăng ký dạy bù cho các lớp học phần trong thời gian thích hợp.

 

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: