THÔNG BÁO
Thông báo về việc nghỉ dạy và học tại các phòng Lab máy tính từ ngày 17 đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2023
(14/03/2023 14:42)
Nhằm mục đích phục vụ Vòng chung kết, phần thi lập trình của Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023, Hiệu trưởng thông báo cho giảng viên và sinh viên biết thời gian nghỉ dạy và học tại các phòng Lab máy tính từ ngày 17 đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2023 như sau:

1. Giảng viên, sinh viên được nghỉ dạy và học tại các phòng Lab máy tính gồm: Lab-B201, Lab-B202, Lab-B203, Lab-B204, Lab-B205, Lab-B206, Lab-B302, Lab-B303, Lab-B304, Lab-B305, Lab-B306.

2. Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên chịu trách nhiệm cắt lịch trên hệ thống quản lý đào tạo đại học, giảng viên chủ động thống nhất với sinh viên để đăng ký dạy bù cho các lớp học phần trong thời gian thích hợp.

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: