THÔNG BÁO
Thông báo v/v Tổ chức đào tạo đại học theo hai phân kỳ của năm học 2023-2024 đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin.
(24/05/2023 09:11)
Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên ngành Công nghệ thông tin việc tổ chức đào tạo các học phần của năm học 2023-2024 theo hai phân kỳ. Thời gian tổ chức Phân kỳ 1 thực hiện theo Biểu đồ Kế hoạch đào tạo học kỳ 3, năm học 2022-2023.
Các thông báo khác: