THÔNG BÁO
Thông báo về việc mở bổ sung Lớp học phần, học kỳ 3, năm học 2022-2023.
(02/06/2023 08:34)
Phòng ĐTĐH và CTSV thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết việt mở bổ sung các lớp học phần theo nhu cầu đăng ký học tập. Sinh viên lưu ý để sắp xếp hoàn thiện kế hoạch của cá nhân ./.
Các thông báo khác: