THÔNG BÁO
Thông báo về Thể lệ cuộc thi ảnh ký yếu "Husc - Những năm tháng đáng nhớ" năm 2023
(01/06/2023 08:57)
Nhà trường thông báo đến tất cả các lớp sinh viên năm cuối của Trường về Thể lệ cuộc thi ảnh ký yếu "Husc - Những năm tháng đáng nhớ" năm 2023. Chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: