THÔNG BÁO
Thông báo số 618/ĐHKH-ĐTĐHCTSV ngày 29/5/2023 về việc đăng ký xét chọn học bổng Vallet năm 2023
(02/06/2023 14:01)
Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc đăng ký xét chọn học bổng Vallet năm 2023. Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm
Các thông báo khác: