THÔNG BÁO
Thông báo v/v Quyết định điều chỉnh Khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin Khóa 46 và Quản lý tài nguyên và môi trường Khóa 44.
(24/05/2023 14:07)
Phòng ĐTĐH và CTSV thông báo đến sinh viên khóa 46 ngành Công nghệ thông tin và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Khóa 44 việc điều chỉnh một số nội dung trong Khung chương trình đào tạo.
Các thông báo khác: