THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lớp đào tạo kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên Quảng Nam tại Huế
(15/05/2023 16:32)
Đối tượng: Sinh viên Quảng Nam đang học tập tại Trường. Thời gian dự kiến: 06 buổi Địa điểm: Không gian khởi nghiệp Đại học Huế. Thời hạn đăng ký: trước 16 giờ ngày 16 tháng 05 năm 2023. Tại Phòng Đào tạo Đại học Đại học và Công tác sinh viên (gặp cô Trang). Trân trọng.
Các thông báo khác: