THÔNG BÁO
Thông tin phản hồi thắc mắc của sinh viên liên quan đến danh sách dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023
(09/05/2023 08:05)
Căn cứ thông tin phản hồi của sinh viên về danh sách dự kiến cấp HBKK học tập học kỳ II năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên phản hồi để sinh viên biết
Các thông báo khác: