THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên dự kiến cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023
(27/04/2023 14:52)
Nhà trường thông tin đến sinh viên danh sách dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023, để tránh trường hợp sai sót, sinh viên phản hồi qua form.

Danh sách dự kiến

Sinh viên phản hồi trước ngày 06/5/2023

Form phản hồi

Các thông báo khác: